Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr WXL/43 3 3 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania kwoty pomocowej z Panatlantyckiego Funduszu Pomocowego

Plan dyskusja podczas seminarium obejmie poniższe zespoły robocze:

 • Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
 • „Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje
 • Analiza prawidłowości doboru wskaźników monitorowania dla PO IG
 • Weryfikacja stopnia implementacji celów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotele na Wyjazdy integracyjne w Rucianem
 • Analiza kryteriów wyboru projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VI i VII PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Analiza systemu rozliczania wniosków o płatność składanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Ocena komplementarności i linii demarkacyjnej w zakresie działań dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego w ramach XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowsiko, programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych P
 • Charakterystyka projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Priorytetu I i II Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Raport z Badania Ewaluacyjnego Beneficjentów Instytucjonalnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Program zostany omówiony w aspekcie skuteczności w następujących dofinansowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
 • Produkcja elementów elektronicznych
 • Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • Działalność centrów telefonicznych (call center)
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: lubelski oraz strzyżowski

  Upoważnieni beneficjenci to: „E.Wedel” S.A., Fabryka Wódek Gdańskich w Starogardzie Gdańskim S.A., Lafarge Żwirownia Sępólno S.A., Ramed, Szczecińska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , Zakład Usług Elektronicznych „ELSERW” Pan Zdzisław Markuntowicz, 4Innovations Elżbieta Tomana, Edukacja Polska Sp. z o.o. , KAMITEC , M-box Sp. z o.o., Samorządowy Informator SMS sp. z o.o., Warżała i Mac System Spółka Jawna, J.A.M. alu wasik Spółka Jawna, GALWA-KOR , WILLSON & BROWN – WB Spółka komandytowo-akcyjna

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.