Spotkanie raportujące – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr XPB/83 3 2 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania wsparcia z Panatlantyckiego Funduszu Infrastrukturalnego

Plan debata podczas warsztatu zawiera wymienione tu grupy panelowe:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • Ocena naborów przeprowadzonych w 2008 roku i zakładanego wpływu ich efektów na realizację celów RPO WP
 • Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów kluczowych VII Osi Priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Weryfikacja jakości wdrożenia celów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Sala konferencyjna Szkolenia w Szklarskiej Porębie
 • Ocena postępu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 oraz identyfikacja problemów w absorpcji środków Programu
 • Komplementarność działań przewidzianych w komponencie regionalnym finansowanych ze środków EFS – województwo świętokrzyskie
 • Analiza systemu rozliczania wniosków o płatność składanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych oraz taborowych w transporcie
 • Ewaluacja projektów podnoszących jakość obsługi osób niepełnosprawnych poszukujących pracy wśród beneficjentów i uczestników projektów Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
 • Ewaluacja rozwiązań antykryzysowych w komponencie regionalnym PO KL województwa mazowieckiego na lata 2007-2013
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Program będzie przeanalizowany w aspekcie skuteczności w poniższych dotowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja odzieży skórzanej
 • Produkcja nawozów i związków azotowych
 • Produkcja baterii i akumulatorów
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Łódź oraz rzeszowski

  Upoważnieni beneficjenci to: „MOSTOSTAL WARSZAWA” S.A., Bawełna „Silesiana” S.A., Kompania Spirytusowa „WRATISLAVIA” POLMOS Wrocław S.A., „KOMPAS” s.c., Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „CERTO” S.C., „CONSULTING” – ROBERT MAGDOWSKI, Centrum Dekarskie , Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych FASER S.A., Future Processing Sp. z o.o., KTI Consulting Magdalena Zakrzewska, RAX Systemy Informatyczne, Tenneco Automotive Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią, Blueocean , ŁAZUR Spółka Jawna, „DREWEX” – Spółka Jawna, Adam, Czesław i Piotr Chojnowscy

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.