Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem projektu nr WKE/62 6 1 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania wsparcia z Bałtyckiego Priorytetu Wyrównawczego

Porządek debata podczas konferencji obejmuje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004 – 2006 na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim.
 • Ocena ex- ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”
 • Ewaluacja trafności interwencji i efektów realizacji działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Audyt jakości implementacji priorytetów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Sala konferencyjna Wyjazdy integracyjne w Mazurach
 • Ocena systemu zarządzania finansowego i kontroli Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – ocena uzupełniająca
 • Ocena systemu wdrażania osi priorytetowych na poziomie regionalnym w ramach PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Badanie punktów informacyjnych tworzących System Informacji o Funduszach Europejskich oraz działających w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Badanie zdolności absorpcyjnych publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej – beneficjentów systemowych – w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ocena komplementarności i linii demarkacyjnej w zakresie działań dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego w ramach XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowsiko, programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych P
 • Ewaluacja sieci ROEFS
 • Komplementarność wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 w województwie mazowieckim
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Projekt zostany przeanalizowany w aspekcie wpływu w poniższych dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Chów i hodowla owiec i kóz
 • Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
 • Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
 • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
 • Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: sierpecki oraz mrągowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Lisek Slawomir Uslugi Remontowo-Budowlane „Lisek”, Telekomunikacja Polska S.A., Zakłady Chemiczne POLICE S.A., PPHU RAMCO Produkcja termometrów i lusterek, MULTIMEDIA POLSKA S.A. , „ARIX POLSKA” Sp. z o.o., ALUPROF S.A., DIRECT PARTNERS AKTYWA , GP Inter-Solutions w orgaznizacji, MICROMEX Zakład Telekomunikacji i Systemów Mikrokomputerowych Andrzej Argasiński, SABAJ-SYSTEM Sp.z o.o., TRECO Sp. z o.o., „OKNA-RĄBIEŃ” , TINES SA, Jolanta Chmielewska-Burak, Piotr Burak prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej „DOMET” Jolanta Chmielewska-Burak, Piotr Burak

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.