Konferencja programowa – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją przedsięwzięcia nr GLH/39 5 8 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania wsparcia z Środkowoeuropejskiego Priorytetu Edukacyjnego

Plan debata podczas warsztatu zawiera następujące podgrupy zadaniowe:

 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Ocena końcowa Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego RSI LORIS w zakresie projektów realizowanych w ramach działania 2.6 ZPORR w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów indywidualnych 1, 2, 5 i 6 osi priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania
 • Ocena sprawności implementacji założeń EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotele Na Szkolenia w Lodzi
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • Badanie ewaluacyjne w zakresie efektywności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych, prowadzonych w województwie mazowieckim przez instytucje zaangażowane we wdrażanie regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Kampania promocyjna Funduszy Europejskich. Raport z badania jakościowego.
 • Ocena działań informacyjno promocyjnych – IP MEN w ramach Priorytetu III PO KL
 • Ustalenie sytuacji wyjściowej w odniesieniu do Działania III.1 RPO RPW – systemy miejskiego transportu zbiorowego (pierwszy etap ewaluacji Działania III.1 RPO RPW)
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie.
 • Zapotrzebowanie na wsparcie w ramach komponentu regionalnego PO KL w kontekście prognozowanej sytuacji na rynku pracy
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Program zostany omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
 • Produkcja metali szlachetnych
 • Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
 • Tynkowanie
 • Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: kraśnicki oraz wrzesiński

  Upoważnieni beneficjenci to: Inowrocławskie Zakłądy Chemiczne „SODA MĄTWY” S.A., Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ w Chojnicach Sp. z o.o., LUBELLA S.A., Dworakowska Karolina „, Zakład Robót Inż. i Inst. Elektr. Budownictwa Przemysłowego BREWET S.C., e-IMG INTERNET Multimedia Group Izabela Soboćko , BIURO STYL , DELPHI POLAND , INVENT-SERVICE Krzysztof Grzybowski, Łangowski i Wspólnicy spółka komandytowa, SIGMA , Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Inżynieryjnych „Sanel” Spółka z o.o., EMIASTA.PL , PPHU Tekmar Marek Boczkowski, Pek-Mont Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.