Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr OKB/26 2 6 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania kwoty pomocowej z Szwajcarskiego Programu Infrastrukturalnego

Agenda debata w czasie panelu obejmie wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Analiza aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych
 • Ocena rezultatów wsparcia parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm
 • Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania
 • Ocena jakości wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotele na Spotkania team building w Łodzi
 • Badanie przyczyn różnic w poziomie płatności realizowanych w ramach ZPORR na poziomie województw – badanie przeprowadzone w województwach dolnośląskim, lubuskim i mazowieckim w okresie sierpień – listopad 2006r.
 • Rozpoznawalność i znajomość marki Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Analiza użyteczności Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Ocena wpływu wsparcia z funduszy strukturalnych w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na realizację celów rozwojowych regionów
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- II raport cząstkowy
 • Ocena realizacji projektów systemowych
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w wymienionych nizej dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
 • Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
 • Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
 • Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
 • Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
 • Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: wieruszowski oraz szamotulski

  Upoważnieni beneficjenci to: Śląska Fabryka Kabli S.A., Zakłady Chemiczne „Luboń” S.A., Telect Polska S.A. , Usługowa Spółdzielnia Inwalidów , POLTELKAB Sp. z o.o. , NetGate s.c. Tomasz Karolczak & Jacek Banecki , ALPHAKAT DIESEL , Comper, Konrad Sobiczewski, Grupa Producentów Owoców GALSTER Sp. z o.o., LIRA Spółka Jawna, Lidia, Radosław, Łukasz Lasota, Systemics-Pab sp. z o.o., TENIQO Spółka z zograniczoną odpowiedzialnością, Gmina Miasta Bochnia, Pracownia Ozdób Choinkowych DAGMARA BIS Gracjan Jankowski, GAJDA TRUCK CENTER

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.