Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem przedsięwzięcia nr MBD/53 8 7 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania budżetu z Panatlantyckiego Programu Spójności

Plan dyskusja podczas seminarium zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Ocena naborów przeprowadzonych w 2008 roku i zakładanego wpływu ich efektów na realizację celów RPO WP
 • Ocena użyteczności informacji gromadzonych na etapie aplikowania, kontraktowania i rozliczania projektów w ramach poszczególnych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Badanie efektów netto projektów wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Pomiar jakości implementacji celów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Ośrodki na Szkolenia w Rzeszowie
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na poziomie regionalnym
 • na lata 2007-2013″
 • Identyfikacja barier w dostępie do środków finansowych z PO KL dot. projektów konkursowych w ramach priorytetów VI-IX – województwo świętokrzyskie.
 • Ocena systemu instytucjonalnego oraz systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: możliwości optymalizacji funkcjonowania
 • Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygałęziowej dostępności transportowej terytorium Polski oraz jego oszacowanie
 • Charakterystyka projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Priorytetu I i II Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Analiza działań upowszechniających edukację przedszkolną, podejmowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Projekt będzie przeanalizowany pod kątem analizy ex post w poniższych dotowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
 • Produkcja olejków eterycznych
 • Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
 • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
 • Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: lubartowski oraz tarnogórski

  Upoważnieni beneficjenci to: Gdańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Przem-Bud” S.A., Zakłady Mechaniczne WIROMET S.A., Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., , Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” , Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przedwiośnie” , Ammono Sp. z o.o., EKOPAK-PLUS Sp. z o.o., Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”, MAKRUSZ S.A., Spingo Sp. z. o. o. w organizacji , Zakład Flexodruku DRUKPOL Zenon Ziemak, INNOWACYJNO-WDROŻENIOWA SPÓŁKA Z. O.O. SOPUR, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST , HORIZON Tomasz Kamaszewski

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.